Available Drupal Console Commands

Note: Drupal Console commands must be run from the root of a Drupal 8 installation.

Drupal Console Command Detalls
misc
about Mostrar l'informació bàsica sobre el projecte Drupal Console
chain Execució de comandaments en secuència
check System requirement checker
composerize Converts Drupal codebase to composer.
exec Execute an external command.
help Mostrar l'ajuda per un comandament
init Copy configuration files to user home directory.
list Llistar tots els comandaments disponibles
shell Open a shell providing an interactive REPL (Read–Eval–Print-Loop).
server Executar el servidor PHP integrat
cache
cache:rebuild Reconstruir i esborrar la memòria cau del lloc web.
cache:tag:invalidate Invalidate cache tags.
config
config:delete Delete configuration
config:diff Sortida dels elements de configuració diferents a la configuració activa comparada amb un directori.
config:edit Editar la configuració seleccionada
config:export Exportar la configuració actual de l'aplicació
config:export:content:type Exportar un tipus de contingut i els seus camps.
config:export:single Exportar la configuració com a fitxer YML
config:export:view Exportar una vista amb el format YAML en un mòdul per reutilitzar-lo en un altre lloc web.
config:import Importar la configuració a l'aplicació actual.
config:import:single Import the selected configuration.
config:override Sobreescriure el valor de la configuració activa.
config:validate Validate a drupal config against its schema
config_update
config_update:default commands.config_update.default.description
create
create:comments Create dummy comments for your Drupal 8 application.
create:nodes Crear nodes 'dummy' per l'aplicació Drupal 8.
create:roles Create dummy roles for your Drupal 8 application.
create:terms Crear termes 'dummy' per l'aplicació Drupal 8.
create:users Crear usuaris 'dummy' per l'aplicació Drupal 8.
create:vocabularies Crear vocabulari 'dummy' per l'aplicació Drupal 8.
cron
cron:execute Executar l'implementació de cron per mòdul o executar-los tots
cron:release Desbloquejar el cron del sistema per tornar-lo a executar
database
database:add Add a database to settings.php
database:client Executar un client de base de dades
database:connect Llançar un client de base de dades
database:drop Esborrar les taules d'una base de dades.
database:dump Còpia de seguretat d'estructura, continguts i taules de la base de dades MySQL
database:log:clear Eliminar esdeveniments de la taula DBLog, filtre disponible
database:log:poll Poll the watchdog and print new log entries every x seconds
database:query Executes a SQL statement directly as argument
database:restore Restaurar l'estructura, continguts i taules de la base de dades MySQL
debug
debug:breakpoints Displays breakpoints available in application
debug:cache:context Displays current cache context for the application.
debug:chain List available chain files.
debug:config Mostrar la configuració actual
debug:config:settings Mostra l'actual clau:valor del fitxer de configuració.
debug:config:validate Validate a schema implementation before a module is installed.
debug:container Mostrar els serveis actuals de l'aplicació.
debug:cron Llistar els mòduls que implementen una crida al cron
debug:database:log Mostrar el registre d'esdeveniments actual de l'aplicació
debug:database:table Mostrar les taules d'una base de dades.
debug:entity Debug entities available in the system
debug:event Display current events
debug:features List registered features.
debug:image:styles List image styles on the site
debug:libraries Displays libraries available in application
debug:migrate Mostrar les migracions disponibles per l'aplicació
debug:module Mostrar els mòduls disponibles per l'aplicació
debug:multisite Mostrar tots els multisites disponibles del sistema
debug:permission Displays all user permissions.
debug:plugin Display all plugin types, plugin instances of a specific type, or the definition for a specific plugin.
debug:queue Display the queues of your application
debug:rest Mostrar l'actual recurs Rest de l'aplicació
debug:roles Displays current roles for the application
debug:router Mostrar les rutes actuals per l'aplicació
debug:settings Mostrar la clau actual: valor del fitxer de configuració.
debug:site Llistar tots els llocs locals i remots coneguts.
debug:state Mostrar l'estat actual de les claus.
debug:test Llistar els Test Units disponibles per l'aplicació.
debug:theme Mostrar els temes actuals per l'aplicació
debug:theme:keys Displays all theme keys provided by hook_theme functions
debug:update Mostrar les actualitzacions disponibles per l'aplicació
debug:user Mostrar els usuaris actuals de l'aplicació
debug:views Mostrar els recursos de vistes actuals de l'aplicació
debug:views:plugins Display current views plugins for the application
devel
devel:dumper commands.devel.dumper.messages.change-devel-dumper-plugin
docker
docker:init Create a docker-compose.yml file
dotenv
dotenv:debug Debug Dotenv debug values.
dotenv:init Dotenv initializer.
entity
entity:delete Delete an specific entity
features
features:import Import module config.
field
field:info View information about fields.
generate
generate:ajax:command Generate & Register a custom ajax command
generate:authentication:provider Generar un Proveïdor d'Autenticació
generate:breakpoint Generate breakpoint
generate:cache:context Generate a cache context
generate:command Generar comandaments per la consola
generate:controller Generar i registrar un controlador
generate:entity:bundle Generar un nou tipus de contingut (node / entity bundle)
generate:entity:config Generar una nova entitat de continguts
generate:entity:content Generar una entitat de contingut
generate:event:subscriber Generar un subscriptor d'esdeveniments
generate:form Generate a new "FormBase"
generate:form:alter Generar una implementació de hook_form_alter() o hook_form_FORM_ID_alter
generate:form:config Generate a new "ConfigFormBase"
generate:help Generate an implementation of hook_help()
generate:jstest Generate a JavaScript test.
generate:module Generar un mòdul
generate:module:file Generate a .module file
generate:permissions Generate module permissions
generate:plugin:block Generar un connector de bloc
generate:plugin:ckeditorbutton Generate CKEditor button plugin.
generate:plugin:condition Generar una condició per a un connector
generate:plugin:field Generar connectors de tipus de camp, giny i formatador de connectors
generate:plugin:fieldformatter Generar un connector formatador de camp.
generate:plugin:fieldtype Generar connector de tipus de camp.
generate:plugin:fieldwidget Generar connector de giny de camp.
generate:plugin:imageeffect Generar un connector d'efecte d'imatge.
generate:plugin:imageformatter Generar un connector formatador de camp.
generate:plugin:mail Generate a plugin mail
generate:plugin:migrate:process Generate a migrate process plugin
generate:plugin:migrate:source Generate a migrate source plugin
generate:plugin:rest:resource Generar un connector de recursos Rest
generate:plugin:rulesaction Generar un connector d'acció de regla
generate:plugin:skeleton Generate an implementation of a skeleton plugin for those plugins Drupal Console do not have a specific generator
generate:plugin:type:annotation Generar un tipus de connector amb descobriment d'anotació
generate:plugin:type:yaml Generar un tipus de connector amb descobriment de YAML
generate:plugin:views:field Generar un connector de camp de vista predeterminat.
generate:post:update Generate an implementation of hook_post_update_NAME()
generate:profile Generar un perfil.
generate:routesubscriber Generar una ruta de subcriptor (RouteSubscriber)
generate:service Generar un servei
generate:site:alias Generates a site alias.
generate:theme Generar un tema.
generate:twig:extension Generate a Twig extension.
generate:update Generate an implementation of hook_update_N()
image
image:styles:flush Execute flush function by image style or execute all flush images styles
locale
locale:language:add Afegir un idioma per el teu lloc web
locale:language:delete Esborrar un idioma del teu lloc web
locale:translation:status LListar les actualitzacions de les traduccions disponibles
migrate
migrate:execute Executar les migracions disponibles per l'aplicació
migrate:rollback Rollback one or multiple migrations
migrate:setup Carregar i crear migracions proveïdes per una base de dades heretada
module
module:dependency:install Install dependencies module in the application
module:download Descarregar mòduls a la aplicació
module:install Instal·lar mòdul en l'aplicació
module:path Returns the relative path to the module (or absolute path)
module:uninstall Desintal·lar mòdul(s) en l'aplicació
module:update Update core, module or modules in the application
multisite
multisite:new Sets up the files for a new multisite install.
multisite:update Update the files for a multisite installed.
node
node:access:rebuild Rebuild node access permissions. Rebuilding will remove all privileges to content and replace them with permissions based on the current modules and settings.
queue
queue:run Process the selected queue.
rest
rest:disable Deshabilitar el recurs Rest per l'aplicació
rest:enable Habilitar un recurs Rest per l'aplicació
role
role:delete Delete roles for the application
role:new Create roles for the application
router
router:rebuild Reconstruir rutes per l'aplicació
sample
sample:default commands.sample.default.description
settings
settings:set Canviar un valor especific al fitxer de configuració de Drupal Console
site
site:import:local Import/Configure an existing local Drupal project
site:install Instal·lar un projecte Drupal
site:maintenance Canviar al mode manteniment
site:mode Canviar la configuració de rendiment del sistema
site:statistics Mostrar les estadístiques del lloc web.
site:status Veure l'estat actual de l'instal·lació de Drupal
state
state:delete Delete State
state:override Anul·lar l'estat de la clau.
taxonomy
taxonomy:term:delete Delete taxonomy terms from a vocabulary
test
test:run Executa els Test Units disponibles per l'aplicació
theme
theme:download Descarregar tema per l'aplicació
theme:install Instal·lar temes per l'aplicació
theme:path Returns the relative path to the theme (or absolute path)
theme:uninstall Desinstal·lar els temes de l'aplicació
update
update:entities Applying Entity Updates
update:execute Executar una funció Update N en un mòdul, o executar-les totes
user
user:create Create users for the application
user:delete Eliminar usuaris de l'aplicació
user:login:clear:attempts Esborrar els intents de connexió d'un compte.
user:login:url Generar la 'one-time login url' del usuari.
user:password:hash Generar un 'hash' a partir d'una contrasenya de text sense format.
user:password:reset Reinicialitzar una contrasenya per un usuari determinat.
user:role Adds/removes a role for a given user
views
views:disable Deshabilitar les vistes
views:enable Habilitar les vistes

Opcions disponibles

Opció Detalls
--help Mostrar aquest missatge d'ajuda
--quiet No mostrar aquest missatge
--verbose Augmentar el detall dels missatges: 1 per una sortida normal, 2 per una sortida més detallada i 3 per depurar
--version "%s" versió "%s"
--ansi Forçar sortida ANSI
--no-ansi Deshabilitar sortida ANSI
--no-interaction No fer cap pregunta de forma interactiva
--env Nom de l'entorn
--root Definir el camí arrel de Drupal on s'executaran els comandaments
--debug Switches on debug mode
--learning Generar codi detallat.
--generate-chain Imprimir les opcions d'execució i els arguments com una sortida YAML per ser utilitzats amb el comandament "chain".
--generate-inline Imprimir les opcions d'execució i els arguments com inserits per ser utilitzats en un futur.
--generate-doc Mostrar les opcions i arguments dels comandaments com a "markdown"
--target El nom del lloc web amb el qual vols interactuar (locals o remot)
--uri URI del lloc web Drupal que s'utilitzarà (per entorns "multisite" o quan s'utilitza un port alternatiu)
--yes Ometre la confirmació

Arguments disponibles

Argument Detalls
command El comandament a executar