module:download

Descarregar mòduls a la aplicació

Ús:

drupal module:download [arguments] [options]
mod

Opcions disponibles

Opció Detalls
--path The path of the contrib project
--latest Descarregar la versió més actual de forma predeterminada
--composer Download the module using Composer
--unstable Module unstable

Arguments disponibles

Argument Detalls
module Mòduls per habilitar separats per un espai

Exemples

  • Download module specifying module name and its path
    drupal module:download  modulename  \
    --path="modules/contrib"