about

Hiển thị thông tin cơ bản về dự án Drupal Console

Usage:

drupal about