Available Drupal Console Commands

Note: Drupal Console commands must be run from the root of a Drupal 8 installation.

Drupal Console Command Details
misc
about Hiển thị thông tin cơ bản về dự án Drupal Console
chain Thi hành chuỗi câu lệnh
check System requirement checker
composerize Converts Drupal codebase to composer.
exec Execute an external command.
help Displays help for a command
init Copy configuration files to user home directory.
list Các danh sách tất cả các dòng lệnh có sẵn
shell Open a shell providing an interactive REPL (Read–Eval–Print-Loop).
server Chạy PHP built-in web server
cache
cache:rebuild Xây dựng lại và làm sạch tất cả cache trên trang.
cache:tag:invalidate Invalidate cache tags.
config
config:delete Delete configuration
config:diff Ouput configuration items that are different in active configuration compared with a directory.
config:edit Chỉnh sửa cấu hình đã được chọn
config:export Xuất cấu hình ứng dụng hiện tại
config:export:content:type Xuất một kiểu nội dung chỉ định và các field của chúng
config:export:single Xuất cấu hình đơn giản như yml file
config:export:view Export 1 view trong YAML format inside 1 module được cung cấp để sử dụng lại trên các website khác.
config:import Nhập cấu hình tới ứng dụng hiện tại
config:import:single Import the selected configuration.
config:override Ghi đè giá trị cấu hình trong cấu hình đang hoạt động
config:validate Validate a drupal config against its schema
config_update
config_update:default commands.config_update.default.description
create
create:comments Create dummy comments for your Drupal 8 application.
create:nodes Tạo dummy nodes cho ứng dụng Drupal 8 của bạn.
create:roles Create dummy roles for your Drupal 8 application.
create:terms Tạo dummy terms cho ứng dụng Drupal 8 của bạn.
create:users Tạo dummy users cho ứng dụng Drupal 8 của bạn.
create:vocabularies Tạo dummy vocabularies cho ứng dụng Drupal 8 của bạn.
cron
cron:execute Thi hành cron implementation từ một module chỉ định hoặc tất cả để thực thi tất cả các lệnh thi hành
cron:release Giải phóng khoá cron hệ thống để cho phép chạy lại cron
database
database:add Add a database to settings.php
database:client Launch a DB client if it's available
database:connect Hiển thị DB connection
database:drop Drop tất cả các tables trong 1 cơ sở dữ liệu được đưa ra.
database:dump Dump cấu trúc và nội dung của 1 cơ sở dữ liệu
database:log:clear Xóa các sự kiện từ DBLog table, filters là có thể sử dụng được
database:log:poll Poll the watchdog and print new log entries every x seconds
database:query Executes a SQL statement directly as argument
database:restore Khôi phục cấu trúc và content của một cơ sở dữ liệu
debug
debug:breakpoints Displays breakpoints available in application
debug:cache:context Displays current cache context for the application.
debug:chain List available chain files.
debug:config Hiển thị cấu hình hiện tại
debug:config:settings Displays current key:value on settings file.
debug:config:validate Validate a schema implementation before a module is installed.
debug:container Các dịch vụ hiển thị hiện tại cho một ứng dụng
debug:cron Danh sách của các module đang thực hiện một lệnh cron
debug:database:log Hiển thị các dấu sự kiện hiện tại cho ứng dụng
debug:database:table Hiển thị tất cả các bảng trong database đã được cung cấp.
debug:entity Debug entities available in the system
debug:event Display current events
debug:features List registered features.
debug:image:styles List image styles on the site
debug:libraries Displays libraries available in application
debug:migrate Hiển thị phần chuyển đổi dữ liệu hiện có cho ứng dựng
debug:module Hiển thị các module hiện có cho ứng dụng
debug:multisite Liệt kê tất cả các multisites đang có sẵn trong hệ thống
debug:permission Displays all user permissions.
debug:plugin Display all plugin types, plugin instances of a specific type, or the definition for a specific plugin.
debug:queue Display the queues of your application
debug:rest Hiển thị rest resource hiện có cho ứng dụng
debug:roles Displays current roles for the application
debug:router Hiển thị các định tuyến hiện tại của ứng dụng
debug:settings List user Drupal Console settings.
debug:site Liệt kê tất cả các sites cục bộ và từ xa đã biết.
debug:state Hiển thị State keys hiện tại.
debug:test Danh sách các đơn vị thử nghiệm có sẵn của ứng dụng.
debug:theme Hiển thị các themes hiện tại cho ứng dụng
debug:theme:keys Displays all theme keys provided by hook_theme functions
debug:update Hiển thị các cập nhật có sẵn cho ứng dụng
debug:user Hiển thị các người dùng hiện tại cho ứng dụng
debug:views Hiển thị các views resources hiện tại cho ứng dụng
debug:views:plugins Display current views plugins for the application
devel
devel:dumper commands.devel.dumper.messages.change-devel-dumper-plugin
docker
docker:init Create a docker-compose.yml file
dotenv
dotenv:debug Debug Dotenv debug values.
dotenv:init Dotenv initializer.
entity
entity:delete Delete an specific entity
features
features:import Import module config.
field
field:info View information about fields.
generate
generate:ajax:command Generate & Register a custom ajax command
generate:authentication:provider Tạo ra một Authentication Provider
generate:breakpoint Generate breakpoint
generate:cache:context Generate a cache context
generate:command Tạo ra các lệnh cho trình điều khiển.
generate:controller Tạo và đăng ký một trình điều khiển
generate:entity:bundle Tạo một loại nội dung mới (node / entity bundle)
generate:entity:config Tạo một config entity mới
generate:entity:content Tạo một content entity mới
generate:event:subscriber Tạo một event subscriber
generate:form Generate a new "FormBase"
generate:form:alter Tạo một implementation của hook_form_alter() hoặc hook_form_FORM_ID_alter
generate:form:config Generate a new "ConfigFormBase"
generate:help Generate an implementation of hook_help()
generate:jstest Generate a JavaScript test.
generate:module Tạo một module.
generate:module:file Generate a .module file
generate:permissions Generate module permissions
generate:plugin:block Tạo một plugin block
generate:plugin:ckeditorbutton Generate CKEditor button plugin.
generate:plugin:condition Tạo một plugin condition.
generate:plugin:field Tạo field type, widget và formatter plugins.
generate:plugin:fieldformatter Tạo một formatter plugin.
generate:plugin:fieldtype Tạo field type plugin.
generate:plugin:fieldwidget Tạo field widget plugin.
generate:plugin:imageeffect Tạo plugin hiệu ứng hình ảnh
generate:plugin:imageformatter Phát sinh một image formatter plugin.
generate:plugin:mail Generate a plugin mail
generate:plugin:migrate:process Generate a migrate process plugin
generate:plugin:migrate:source Generate a migrate source plugin
generate:plugin:rest:resource Tạo plugin rest resource
generate:plugin:rulesaction Tạo một plugin rule action
generate:plugin:skeleton Generate an implementation of a skeleton plugin for those plugins Drupal Console do not have a specific generator
generate:plugin:type:annotation Tạo một kiểu plugin với annotation discovery
generate:plugin:type:yaml Tạo một plugin với Yaml discovery
generate:plugin:views:field Tạo một tùy chỉnh plugin view field.
generate:post:update Generate an implementation of hook_post_update_NAME()
generate:profile Tạo một profile.
generate:routesubscriber Tạo một RouteSubscriber
generate:service Tạo dịch vụ
generate:site:alias Generates a site alias.
generate:theme Tạo một theme.
generate:twig:extension Generate a Twig extension.
generate:update Generate an implementation of hook_update_N()
image
image:styles:flush Execute flush function by image style or execute all flush images styles
locale
locale:language:add Thêm một ngôn ngữ được hỗ trợ bởi site của bạn
locale:language:delete Xóa một ngôn ngữ được hỗ trợ bởi site cuuar bạn
locale:translation:status Danh sách cập nhật bản dịch có sẵn
migrate
migrate:execute Tiến hành một phần chuyển đổi dữ liệu có sẵn trong ứng dụng
migrate:rollback Rollback one or multiple migrations
migrate:setup Load and create the relevant migrations for a provided legacy database
module
module:dependency:install Install dependencies module in the application
module:download Tải module hoặc các modules trong ứng dụng
module:install Cài đặt module hoặc các module trong ứng dụng
module:path Returns the relative path to the module (or absolute path)
module:uninstall Gỡ bỏ module hoặc các module trong ứng dụng
module:update Update core, module or modules in the application
multisite
multisite:new Sets up the files for a new multisite install.
multisite:update Update the files for a multisite installed.
node
node:access:rebuild Rebuild node access permissions. Rebuilding will remove all privileges to content and replace them with permissions based on the current modules and settings.
queue
queue:run Process the selected queue.
rest
rest:disable Tắt một tài nguyên rest cho ứng dụng
rest:enable Bật một rest resource cho ứng dụng
role
role:delete Delete roles for the application
role:new Create roles for the application
router
router:rebuild Xây dựng lại định tuyến cho ứng dụng
sample
sample:default commands.sample.default.description
settings
settings:set Change a specific setting value in DrupalConsole config file
site
site:import:local Import/Configure an existing local Drupal project
site:install Cài đặt một dự án Drupal
site:maintenance Chuyển site sang chế độ bảo trì
site:mode Chuyển đổi cấu hình hiệu năng của hệ thống
site:statistics Show the current statistics of website.
site:status Xem trạng thái cài đặt hiện tại
state
state:delete Delete State
state:override Ghi đè một State key.
taxonomy
taxonomy:term:delete Delete taxonomy terms from a vocabulary
test
test:run Chạy đơn vị thử nghiệm từ các thử nghiệm có sẵn cho ứng dụng
theme
theme:download Tải xuống theme trong ứng dụng
theme:install Cài đặt theme hoặc các themes trong ứng dụng
theme:path Returns the relative path to the theme (or absolute path)
theme:uninstall Gỡ cài đặt theme hay các themes trong ứng dụng
update
update:entities Applying Entity Updates
update:execute Tiến hành một hàm cụ thể cập nhật N trong một module, hoặc tiến hành tất cả
user
user:create Create users for the application
user:delete Xóa người dùng cho ứng dụng
user:login:clear:attempts Xóa các đăng nhập thử không thành công cho một tài khoản.
user:login:url Quay lại một url đăng nhập của người dùng một lần.
user:password:hash Tạo một hash từ một mật khẩu thô
user:password:reset Đặt lại mật khẩu cho một người dùng cụ thể.
user:role Adds/removes a role for a given user
views
views:disable Tắt một View
views:enable Bật một View

Available options

Option Details
--help Display this help message
--quiet Do not output any message
--verbose Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug
--version "%s" version "%s"
--ansi Force ANSI output
--no-ansi Disable ANSI output
--no-interaction Do not ask any interactive question
--env Tên môi trường
--root Định nghĩa Drupal root dùng để thực thi lệnh
--debug Switches on debug mode
--learning Sinh ra chi tiết mã thực thi
--generate-chain In các lựa chọn thi hành và các đối số dạng yaml, để sử dụng trong chuỗi lệnh
--generate-inline In các lựa chọn thi hành và các đối số dạng inline, để sử dụng sau
--generate-doc Shows command options and arguments as markdown
--target Site name you want to interact with (for local or remote sites)
--uri Đường dẫn site Drupal được dùng (cho môi trường multisite hoặc khi chạy trên một cổng thay thế)
--yes Skip confirmation and proceed

Available arguments

Argument Details
command The command to execute