cache:rebuild

Xây dựng lại và làm sạch tất cả cache trên trang.

Usage:

drupal cache:rebuild [arguments]
cr
cc

Available arguments

Argument Details
cache Chỉ xóa một cache được chỉ định

Examples

  • Xây dựng lại all caches
    drupal cr all
    
  • Xây dựng lại discovery cache
    drupal cr discovery