cron:execute

Thi hành cron implementation từ một module chỉ định hoặc tất cả để thực thi tất cả các lệnh thi hành

Usage:

drupal cron:execute [arguments]
croe
cre

Available arguments

Argument Details
module Tên module.

Examples

  • Execute the cron globally
    drupal cron:execute
    
  • Execute the cron on the specified module
    drupal cron:execute \
    <module>