debug:cron

Danh sách của các module đang thực hiện một lệnh cron

Usage:

drupal debug:cron
dcr

Examples

  • This will show a list with modules implementing the cron hook
    drupal debug:cron