debug:database:log

Hiển thị các dấu sự kiện hiện tại cho ứng dụng

Usage:

drupal debug:database:log [arguments] [options]
dbb
ws

Available options

Option Details
--type Filter events by a specific type
--severity Filter events by a specific level of severity
--user-id Filter events by a specific user id
--asc List events in ascending order
--limit Giới hạn kết quả cho một số cụ thể
--offset Điểm bắt đầu của một giới hạn
--yml Print in a yml style

Available arguments

Argument Details
event-id DBlog sự kiện ID

Examples

  • List all the entries on the log
    drupal debug:database:log
    
  • List specific log entry by Event ID
    drupal debug:database:log 21228