debug:migrate

Hiển thị phần chuyển đổi dữ liệu hiện có cho ứng dựng

Usage:

drupal debug:migrate [arguments]
mid

Available arguments

Argument Details
tag Migrate tag

Examples

  • Displays current migration
    drupal debug:migrate