debug:test

Danh sách các đơn vị thử nghiệm có sẵn của ứng dụng.

Usage:

drupal debug:test [arguments] [options]
td

Available options

Option Details
--test-class Lớp thử nghiệm

Available arguments

Argument Details
group Nhóm

Examples

  • drupal debug:test