debug:theme

Hiển thị các themes hiện tại cho ứng dụng

Usage:

drupal debug:theme [arguments]
dt
tde

Available arguments

Argument Details
theme Theme nhất định để chỉnh lỗi

Examples

  • List of themes on the site
    drupal debug:theme
    
  • Bartik theme information
    drupal debug:theme bartik