debug:user

Hiển thị các người dùng hiện tại cho ứng dụng

Usage:

drupal debug:user [options]
dus

Available options

Option Details
--uid Filters the result list by uids [between quotes separated by spaces]
--username Filters the result list by usernames [between quotes separated by spaces]
--mail Filters the result list by user's e-mail [between quotes separated by spaces]
--roles Các vai trò để lọc debug
--limit Bạn muốn liệt kê bao nhiêu người dùng trong debug

Examples

  • Users list on the site
    drupal debug:user