generate:command

Tạo ra các lệnh cho trình điều khiển.

Usage:

drupal generate:command [options]
gco

Available options

Option Details
--extension The extension name.
--extension-type The extension type.
--class Lớp miêu tả dòng lện. (Phải kết thúc bằng từ 'Commmand').
--name Tên dòng lệnh.
--initialize Add initialize method.
--interact Add interact method.
--container-aware Dòng lệnh có nhận thức được sự cài đặt drupal site khi thực hiện hay không
--services Nạp các dịch vụ từ container.
--generator Add a Generator class for this command.

Examples

 • Generate a command specifying the extension name and type, its class and the name.
  drupal generate:command \
  --extension="ExtensionName" \
  --extension-type="module" \
  --class="DefaultCommand" \
  --name="CommandName"