generate:controller

Tạo và đăng ký một trình điều khiển

Usage:

drupal generate:controller [options]
gcon

Available options

Option Details
--module Tên module.
--class Tên lớp của trình điều khiển
--routes The routes, must be an array containing [title, method, path]
--services Nạp các dịch vụ từ container.
--test Tạo một lớp thử nghiệm

Examples

 • Generate controller specifying the module name, the class name and its routes
  drupal generate:controller \
  --module="modulename" \
  --class="DefaultController" \
  --routes='"title":"ControllerMethod", "name":"modulename.default_controller_hello", "method":"hello", "path":"/modulename/hello/{name}"' \
  --test