generate:plugin:fieldformatter

Tạo một formatter plugin.

Usage:

drupal generate:plugin:fieldformatter [options]
gpff

Available options

Option Details
--module Tên module.
--class Tên lớp plugin
--label Nhãn plugin
--plugin-id Plugin id
--field-type Loại field mà plugin có thể được sử dụng với

Examples

 • Generate a a text field formatter plugin specifying the module name, the class, the label its plugin id and the field type
  drupal generate:plugin:fieldformatter \
  --module="modulename" \
  --class="ExampleFieldFormatter" \
  --label="Example field formatter" \
  --plugin-id="example_field_formatter" \
  --field-type="text"