generate:profile

Tạo một profile.

Usage:

drupal generate:profile [options]
gpr

Available options

Option Details
--profile Tên profile
--machine-name Tên máy (chỉ chữ thường và gạch dưới)
--profile-path The path of the profile
--description Mô tả profile
--core Phiên bản core
--dependencies Sự phụ thuộc của module chia ra bởi dấu phẩy (ví dụ context, panels)
--themes the theme name
--distribution Tên distribution

Examples

 • Generate a profile specifying the profile name, the machine name, a description, the core and its module dependencies
  drupal generate:profile \
  --profile="NewProfileName" \
  --machine-name="newprofilename" \
  --description="My Useful Profile" \
  --core="8.x" \
  --dependencies="modulename"