list

Các danh sách tất cả các dòng lệnh có sẵn

Usage:

drupal list [arguments] [options]

Available options

Option Details
--xml Để xuất danh sách ra dưới dạng XML
--raw Để xuất danh sách các lệnh thô
--format Dạng xuất (txt, xml, json, or md)

Available arguments

Argument Details
namespace Tên namespace