locale:language:add

Thêm một ngôn ngữ được hỗ trợ bởi site của bạn

Usage:

drupal locale:language:add [arguments]

Available arguments

Argument Details
language Ngôn ngữ ví sụ như es hoặc Spanish