locale:language:delete

Xóa một ngôn ngữ được hỗ trợ bởi site cuuar bạn

Usage:

drupal locale:language:delete [arguments]

Available arguments

Argument Details
language Ngôn ngữ ví sụ như es hoặc Spanish