site:install

Cài đặt một dự án Drupal

Usage:

drupal site:install [arguments] [options]
si

Available options

Option Details
--langcode Ngôn ngữDrupal
--db-type Loại Drupal Database sẽ được sử dụng trong quá trình cài đặt
--db-file Drupal Database file sẽ được sử dụng trong quá trình cài đặt
--db-host Máy chủ cơ sở dữ liệu
--db-name Tên cơ sở dữ liệu
--db-user Người dùng cơ sở dữ liệu
--db-pass Mật khẩu cơ sở dữ liệu
--db-prefix Tiền tố cơ sở dữ liệu
--db-port Cổng vào cơ sở dữ liệu
--site-name Tên Drupal site
--site-mail Drupal site mail
--account-name Tên tài khoản quản trị Drupal
--account-mail Mail tài khoản quản trị Drupal
--account-pass Mật khẩu tài khoản quản trị Drupal
--force Force to reinstall the site

Available arguments

Argument Details
profile Drupal Profile sẽ được cài đặt

Examples

 • Install a drupal project specifying installation type, language code, database configuration, site name, site email and admin credential settings
  drupal site:install standard \
  --langcode="en" \
  --db-type="mysql" \
  --db-host="127.0.0.1" \
  --db-name="drupal8" \
  --db-user="u53rn4m3" \
  --db-pass="dbp455" \
  --db-port="3306" \
  --site-name="Drupal 8" \
  --site-mail="admin@example.com" \
  --account-name="admin" \
  --account-mail="admin@example.com" \
  --account-pass="p455w0rd"