site:mode

Chuyển đổi cấu hình hiệu năng của hệ thống

Usage:

drupal site:mode [arguments]
smo

Available arguments

Argument Details
environment Tên môi trường (dev prod)

Examples

  • Switch system to prod
    drupal site:mode  prod
    
  • Switch system to dev
    drupal site:mode  dev