test:run

Chạy đơn vị thử nghiệm từ các thử nghiệm có sẵn cho ứng dụng

Usage:

drupal test:run [arguments] [options]
ter

Available options

Option Details
--url Test url

Available arguments

Argument Details
test-class Lớp thử nghiệm
test-methods Test method(s) to be run