theme:install

Cài đặt theme hoặc các themes trong ứng dụng

Usage:

drupal theme:install [arguments] [options]
thi

Available options

Option Details
--set-default Thiết lập theme thành theme mặc định

Available arguments

Argument Details
theme Theme hay các themes được bật nên được chia ra bởi dấu phẩy

Examples

  • Install theme specifying the name
    drupal theme:install  mytheme