theme:uninstall

Gỡ cài đặt theme hay các themes trong ứng dụng

Usage:

drupal theme:uninstall [arguments]
thu

Available arguments

Argument Details
theme theme hay các themes sẽ gỡ bỏ cần được chia ra bởi dấu phẩy

Examples

  • Uninstall theme specifying the name
    drupal theme:uninstall  mytheme