user:login:clear:attempts

Xóa các đăng nhập thử không thành công cho một tài khoản.

Usage:

drupal user:login:clear:attempts [arguments]
ulca
uslca

Available arguments

Argument Details
user User name/id.