user:password:reset

Đặt lại mật khẩu cho một người dùng cụ thể.

Usage:

drupal user:password:reset [arguments]
upr
upsr

Available arguments

Argument Details
user User name/id
password Mật khẩu có định dạng text

Examples

  • Update password specifying the user id and the new password
    drupal user:password:reset  2 p455w0rd
    
  • Update password specifying the user jmolivas and the new password
    drupal user:password:reset jmolivas p455w0rd